مدیریت و هدایت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران با استفاده از فناوری‌های تسهیل‌گر نظیر دفاتر کل توزیع‌شده و نظایر آن از راهبردهای کلیدی جهت برون‌رفت از انجماد دارایی‌های سرمایه‌ای و افزایش جریان و بازده آنها در بازار سرمایه به حساب می‌آید.

از این‌رو تلاش بر این ‌است تا پیاده‌سازی موارد کاربردی نظیر شناسایی مشتریان، املاک مازاد، عرضه سکه طلا، توزیع وثایق بانکی، پرداختهای بین المللی، سکه وفاداری و پرداخت فرد به فرد در بستر ققنوس فراهم گردد. در شبکه ققنوس می‌توانیم با استفاده از تعریف دارایی‌های گوناگون در شبکه، استفاده از سرورهای آدرس‌دهی، پل و انطباق و هم‌چنین قرارداهای هوشمند و ساختار اجماع شبکه را سفارشی و موارد کاربرد را پیاده‌سازی نماییم.

در پیاده‌سازی برخی از موارد کاربرد نیاز به قراردادهای هوشمند در دفترکل توزیع شده است که برای اجرای خودکار و بدون نقص به صورت غیرمتمرکز ذخیره می­شوند. بدین ترتیب واسطه قابل اعتمادی بین مشتریان و شبکه ققنوس شکل می‌گیرد و طرفین از درستی انجام کار، دریافت پول یا بازگشت سرمایه، توزیع خودکار و عادلانه سرمایه، با تایید تمامی ذی­نفعان، اطمینان حاصل می‌کنند. بدین‌ترتیب تلاش برآنست تا با بهره‌گیری از امکانات قراردادهای هوشمند و توسعه و بهره‌وری آن‌ها امکان پیاده‌سازی موارد کاربرد بیشتری فراهم گردد.  در ادامه برخی از موارد کاربرد در حال پیاده سازی در بستر ققنوس معرفی می گردد. امیدوار است، در آینده نزدیک شما هم روایتگر یک مورد کاربرد جدید در ققنوس باشید.

بدیهی است که کاربردهای ققنوس در چارچوب توکنهای اختصاصی طراحی خواهد شد و هر یک از این کاربردها در سند مستقلی که سپیدنامه اختصاصی آن توکن خواهد بود تشریح می گردد. برای تهیه سپیدنامه توکنهای جدید، قالبی تهیه شده است که ناشرین موظف خواهند بود طبق این قالب ایده توکن خود را تبیین نمایند.