توجه توجه

ابزارهای معرفی شده در این صفحه به شبکه تست ققنوس متصل می باشند.

آزمایشگاه ققنوس

آزمایشگاه ققنوس یک ابزار متصل به شبکه تست ققنوس است که امکان آزمودن ایده‌های مختلف قبل از توسعه نرم‌افزار را فراهم می‌نماید. در این ابزار امکان آزمودن کلیه سرویس‌های ارائه شده توسط APIهای واسط سرویس فراهم شده است. جهت دسترسی به این ابزار به آدرس https://lab.kuknos.org مراجعه شود.