هر شخص حقیقی یا حقوقی و همچنین سامانه‌های رایانه‌ای تحت کنترل اشخاص که برای ایجاد حساب و انجام تراکنش در ققنوس با منع قانونی روبرو نباشد، می تواند کاربر ققنوس باشد. شرایط کاربران در ققنوس به شرح زیر است:

 • اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و خصوصی، چنانچه منع قانونی نداشته باشند، می‌توانند به عنوان کاربر ققنوس فعالیت کنند.
 • اتصال کاربران به شبکه، تنها از طریق خدمات فراهم شده توسط میزبان‌ها صورت می‌گیرد. در صورت اتصال از طریق دو یا چند خدمت، هریک سازوکار خود را خواهد داشت.
 • کاربران در کانال‌های خدمات ارائه شده از سوی میزبان‌ها مانند کیف توکن، واسط گرافیکی مرکز تبادل و … شناسایی می­شوند و شرایط احراز هویت تعیین شده توسط ققنوس را تأمین می­نمایند. کاربران ققنوس به روش­های زیر شناسایی می‌شوند که این امر خود سطوح KYC متفاوتی را برای آنها فراهم می‌آورد. این سطوح عبارتند از:
  • آدرس ققنوسی و شماره همراه تأیید شده متناظر با یک کلید عمومی که توسط یکی از میزبان‌ها فراهم می‌گردد.
  • آدرس ققنوسی، آدرس ایمیل و شماره همراه تأیید شده متناظر با یک کلید عمومی که توسط یکی از میزبان‌ها فراهم می‌گردد.
  • احراز هویت حضوری در بانک‌های عضو شبکه ققنوس برای یک کلید عمومی ققنوسی مبتنی بر توکن SKYC
 • کاربران در هسته شبکه ققنوس براساس‌ حساب و زوج‌کلید تعریف‌شده در آن شناسایی می‌شوند. صیانت از کلیدهای خصوصی کاربران، به عهده خودشان است.
 • در شبکه ققنوس، کاربران می‌توانند به میزبان­ها رأی دهند. این رأی براساس مانده پیمان کاربران وزن‌دهی می‌شود. شبکه به صورت خودکار، ماهیانه میزان رأی کسب شده میزبان‌ها را محاسبه می‌کند و از طریق داشبورد ققنوس، به اطلاع اعضای زیست­بوم ققنوس می‌رساند. رأی کاربران، میزان رضایت آنها را از فعالیت میزبان‌ها نشان می‌دهد. در طول دوره زمانی رأی‌گیری (ماهیانه)، کاربر می‌تواند رأی خود را از یک میزبان به میزبان دیگر انتقال دهد.