بنیاد ققنوس نهادی جمعی و غیرمتمرکز متشکل از میزبانهای شبکه ققنوس می باشد. هر گونه تصمیم گیری در بنیاد ققنوس، جهت اتخاذ، بایستی مراحل زیر را طی نماید:

  • در ابتدا هر درخواستی در قالب پیشنهادی بیان می شود. منظور از درخواست در شبکه ققنوس، افزودن میزبان جدید، تغییر نماینده میزبان، حذف میزبان، مقداردهی سالیانه توکن به اعضای بنیاد، هر نوع تراکنش عمومی و ققنوسی می باشد.
  • پس از ثبت پیشنهاد، پیشنهاد بیان شده به رای گیری گذاشته شده و در صورت کسب اکثریت آرا، به اجرا در خواهد آمد.

لیست پیشنهادات بیان شده در بنیاد ققنوس

شماره پیشنهاد
نام پیشنهاد
نام پیشنهاد دهنده
هش فایل پیشنهاد (SHA256)
۱ ویرایش ۱.۱ سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان شرکت ققنوس ۰۲B79EF01BC21EABDEE82CB9806C575A715DA540DE7B1A2A5D2BF763490EEF02
۲ قالب سپیدنامه – قرارداد ضمانت – میزبان کاربران پیشتاز شرکت ققنوس D9BDC1E2E9C7EBC0CA30221A31CD1D5BE3DCD9195DD9040DF439ABB4C06C3253
۳ اصلاح تاریخ عرضه پیمان به میزبان ها بند ۸۴۱۳ سپیدنامه شرکت ققنوس CA5B8C243C7B8FAFF1C07D1279EB23373F1E22E8C3FFB86273CCE82F83CD32E3
۴ اصلاح سپیدنامه به نسخه ۱.۳ – عضویت دو میزبان جدید – توزیع پیمان اولیه به میزبانها شرکت ققنوس D7E8BE5DD2DC7C20123E032370019B725AC8BBE63AF6A6111167ADA8E2EB5E5D
۵ اصلاح سپیدنامه به نسخه ۱.۴ شرکت ققنوس ۶C1581823C70F0D367A27F81FD462D25BA75ECC20BE5B8D0450B1F8DD0EC6CFF
۶ تغییر نماینده میزبان فناپ شرکت ققنوس CFB1C4AAF12D5EA8924C3A84F931932DEBFD4F85ED09A64298445B879DA3D865
۷ اصلاح پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی بنیاد ققنوس – برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکت ققنوس D03BD08F865D479A38F60AA6DB9B133363EB4E97356713299427F4F8F794CE4D