حساب کاربران (Persons) شبکه ققنوس

کاربران پیشتاز می توانند با ارائه پیمان به میزبان دریافت کننده طلا، به میزان ارزش برآوردی اولیه، نسبت به دریافت طلای خود اقدام نمایند. در این صورت، میزبان پیمان های دریافتی از کاربر را به حساب بازخرید پیمان نزد بنیاد ققنوس ارسال می نماید. احراز هویت کاربران پیشتاز به عهده میزبان های منتخب بنیاد و مطابق با قوانین مربوط خواهد بود. میزبان های ارزیاب و نگهدارنده طلای کاربران پیشتاز، مجازند حداکثر نیم درصد کارمزد در قالب پیمان دریافت نمایند. حداقل هزار (۱۰۰۰) و حداکثر هشت هزار (۸۰۰۰) پیمان به کاربران پیشتاز عرضه می شود. یک حساب توزیع با نام حساب ویژه کاربران پیشتاز با سهم پانزده درصد (۱۵%) از صد میلیون توکن مختص این گروه در شبکه ققنوس در نظر گرفته شده است.

آدرس حساب کاربران (persons account) در شبکه ققنوس


GBWAPGOUIZRXLQHXESZ246VD6MEQHU22BW3IUZ4NMFUJUDTLDJTNEULM