حساب عرضه ماهیانه (Monthly Distribution) شبکه ققنوس

حداکثر پیمان قابل عرضه ماهیانه در شبکه ققنوس با فرمول زیر محاسبه می شود:

((کل پیمان صادر شده / کل رای ماهیانه) + ۱) * صد هزار * تعداد میزبان فعال= عرضه کل ماهیانه

حداکثر میزان پیمان قابل دریافت توسط هر میزبان از فرمول زیر محاسبه خواهد شد:

((کل پیمان صادر شده / کل رای ماهیانه) + ۱) * صدهزار  = سقف عرضه ماهیانه به میزبان

یک حساب توزیع با نام حساب عرضه ماهیانه با سهم شصت درصد (۶۰%) از صد میلیون توکن مختص این حساب در شبکه ققنوس در نظر گرفته شده است.

آدرس حساب عرضه ماهیانه (monthly distribution) در شبکه ققنوس


GAN6XE5ZDVFSJQY7CI2YGFIWADVYAE6XIL3BS4N3XM7LPNLHKQ2JXQHB