حساب گروه موسس (Funders) شبکه ققنوس

منظور از گروه موسس ققنوس، دست اندرکاران حقیقی طراحی و پیاده سازی شبکه ققنوس است که فهرست و میزان سهم هریک از آنها از سوی مدیرعامل شرکت ققنوس تعیین می شود.

زمان عرضه پیمان در اختیار این گروه، بر اساس رای حداقل هفتاد درصد (۷۰%) اعضای گروه تعیین و به صورت تدریجی- که در هر سال حداکثر از ۲۰% تجاوز نخواهد کرد- انجام می شود. ده (۱۰) تن از نمایندگان گروه موسس ققنوس، به انتخاب اعضا، به عنوان صاحبان امضای حساب توزیع آن تعیین می شوند. تامین طلای پشتوانه پیمان گروه موسس ققنوس به عهده اعضای آن است یا با توافق یک یا چند میزبان صورت می پذیرد. طلای پشتوانه، متناسب با میزان پیمان عرضه شده به بازار تامین می شود.

یک حساب توزیع با نام حساب گروه موسس با سهم پنج درصد (۵%) از صد میلیون توکن مختص این گروه در شبکه ققنوس در نظر گرفته شده است.

آدرس حساب گروه موسس (funders account) در شبکه ققنوس


GARZ52FM5HQ4EHKBWPRQPLK6Z37RV5YSAAP7EUMRSONM7VCAOFRUWYCR