چنانچه هریک از طرفین به نتیجه مطلوب از راهکار بند «۱۳۱» نرسد، می‌تواند از فهرست داوران مندرج در تارنمای اختصاصی و رسمی ققنوس، به نشانی www.kuknos.org یک گزینه را به طرف دیگر به عنوان داور مرضی‌الطرفین پیشنهاد دهد. در صورت پذیرش طرف دیگر، سازوکار داوری دنبال خواهد شد و رأی داور برای طرفین لازم‌الاتباع خواهد بود

لازم به ذکر است که منظور از فهرست داوران مندرج در بند بالا، مرکز داوری نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران می‌باشد.