حساب بازخرید پیمان (Refund) شبکه ققنوس

بازخرید پیمان، به معنای دریافت ارزش طلای پشتوانه آن از میزبان، با رعایت نرخ اعلامی مندرج در بند «۸۴۴۶۱» است و کارمزد آن از سوی میزبان (به ترتیب مقرر در ذیل) تعیین می شود. پیمان بازخرید شده به «حساب بازخرید پیمان» نزد بنیاد ققنوس جهت مدیریت عرضه مجدد به بازار ارسال می شود که آدرس و مشخصات آن در ادامه آمده است.

شرایط بازخرید طلای پشتوانه پیمان به شرح زیر است:

  • پیمان ها در بسته های ده هزارتایی (۱۰۰۰۰) قابل بازخرید هستند.
  • کارمزد بازخرید پیمان حداکثر یک درصد (۱%) است که در قالب پیمان وصول می شود.
  • میزبان های منتخب بازخرید پیمان، توسط بنیاد برگزیده و از سوی دبیرخانه در تارنمای رسمی آن اعلام می شود.
  • در صورت تایید بنیاد، مانده حساب بازخرید پیمان، به حساب توزیع ماهیانه منتقل می گردد.

آدرس حساب بازخرید پیمان (refund account) در شبکه ققنوس


GBZGSP4PT43DVEPO47VXDJMQEI3HZX5A42YMOBV6JHP43T5C6KLAHRQA