حساب بدون بازگشت (Black Hole Account) شبکه ققنوس

انتشار اولیه توکن پیمان در زمان آغاز کار شبکه از سوی بنیاد صورت گرفت که این انتشار از طریق خلق شدن یک حساب به نام حساب ریشه (root account) صورت گرفت. در انتشار اولیه، بنیاد، یک میلیارد توکن بدون پشتوانه را صادر و به حسابهای توزیع بنیاد منتقل کرد. تعداد نهصد میلیون (۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰) توکن بدون پشتوانه از یک میلیارد توکن صادر شده، به یک حساب بدون بازگشت (حساب با امضای غیر قابل استفاده، برای همیشه) منتقل گردید که اطلاعات این حساب در ادامه قابل مشاهده است و تنها یکصد میلیون توکن پیمان بدون پشتوانه، در شبکه ققنوس، قابل عرضه خواهد بود.

آدرس حساب بدون بازگشت (black hole) در شبکه ققنوس


GC3ZABGE5PLIBU3J6IPUN4KBII6OMSVRN4URZTOP6RA3HL7CW4WQCFXV