حساب میزبانان (Anchors) شبکه ققنوس

میزبانان شبکه ققنوس، متصدی تامین زیرساخت پردازش شبکه می باشند که علاوه بر دسترسی به دفتر کل، در تهیه بسته پیشنهادی تراکنش های قابل ثبت در دفتر کل و همچنین سازوکار راستی آزمایی و رای گیری مبتنی بر اجماع ققنوس برای ثبت تراکنش ها مشارکت دارند. میزبانان، در قالب ساختار بنیاد ققنوس، راهبری شبکه ققنوس را بر عهده دارند. یک حساب توزیع با نام حساب ویژه میزبانان با سهم بیست درصد (۲۰%) از صد میلیون توکن مختص این گروه در شبکه ققنوس در نظر گرفته شده است.

آدرس حساب میزبانان (anchors account) در شبکه ققنوس


GC74S4PLJU3G2N2KKB4OHM5N53SQPUGL6VYZLLYMAVTL5QWGNSO3JJIT